HomeTV Integritetspolicy


HomeTV behandlar personuppgifter inom ramen för verksamheten. Denna Integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem och vilka rättigheter du som kund har när det kommer till personuppgiftsbehandling.

Integritetspolicyn, tillsammans med våra Användarvillkor och informationen om hur vi använder cookies, gäller för HomeTV.se (nedan vår ”Webbplats”). Detta oavsett om du väljer att göra individuella köp från HomeTV eller ansluter dig till HomeTV:s tjänster på månadsbasis (nedan tillsammans “Tjänsterna”).

Vi uppmanar dig att läsa igenom Integritetspolicyn noggrant. Som framgår nedan kommer väsentliga ändringar och tillägg till Integritetspolicyn att tillkännages via den e-post som du angivit. Den senaste versionen av policyn finns också alltid att tillgänglig på Webbplatsen. 

Webbplatsen erbjuds av HomeTV Holdings Nordic AB, org nr 556770-1619, Box 45191, 104 30 Stockholm. HomeTV Holdings Nordic AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som vi utför och som beskrivs nedan. Om du har frågor angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på support@hometv.se.

De personuppgifter som vi kan komma att behandla

När du blir kund hos oss och under tiden som du använder Tjänsterna kan vi komma att behandla personuppgifter om dig i olika avseenden.

  1. - Vilken typ av program du tittar på;
  2. - Hur du använder Tjänsterna, t ex sparar program till senare, pausar osv;
  3. - För det fall annonser introduceras på HomeTV, huruvida du hanterar dessa; och
  4. - Dina köpinställningar, t.ex. svar på annonser eller kampanjer.
  5. - Vi behandlar information om din dator inklusive, om sådan information finns tillgänglig, din IP-adress, ditt operativsystem och ditt val av webbläsare samt anslutningshastighet och internetleverantör för systemadministration.
  6. - Vi kan komma att komplettera den information vi får av dig och de uppgifter som genereras när du använder våra Tjänster enligt 3-5 ovan med uppgifter från offentligt tillgängliga källor samt med information som vi får från tredje part och från andra bolag inom vår företagsgrupp.

Du kan i vissa fall välja att inte delge oss några personuppgifter. Oftast är dock den information som vi efterfrågar nödvändig för att du ska kunna ta del av våra Tjänster

Ändamålen med vår personuppgiftsbehandling

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:


Sammanfattningsvis grundar vi vår rätt till personuppgiftsbehandlingen på behovet av att fullgöra vårt avtal med dig, HomeTV:s rättsliga förpliktelser samt på en intresseavvägning.

Utlämnande av information

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till något annat företag inom vår koncern för behandling inom de ramar som anges ovan. Därutöver kan de samarbetspartners som vi anlitar för att tillhandahålla Tjänsterna, till exempel infrastruktur- och IT-tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), betaltjänster, skuldhantering, analystjänster samt kundtjänst och kundundersökningar få tillgång till dina personuppgifter för användning inom ramen för sitt uppdrag för oss. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter, om vi har skälig anledning att tro att utlämnande av informationen är nödvändig t ex i samband med att vi säljer eller köper en verksamhet eller en tillgång alternativt att HomeTV Holdings Nordic AB eller en väsentlig del av bolagets tillgångar förvärvas av tredje man. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla någon rättslig skyldighet, myndighets förfrågan eller för att verkställa eller tillämpa våra Användarvillkor, vilket inkluderar utredning av potentiella överträdelser. Detta inkluderar utbyte av information med företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägerier och minska kreditrisker, upptäcka, förhindra eller på annat sätt angripa illegal eller misstänkt illegal verksamhet, brister i säkerheten eller tekniska problem. Till våra annonsörer lämnas endast statistiska uppgifter på aggregerad nivå, d v s sådan information som inte är hänförlig till någon viss individ.

Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som de behövs för det ändamål de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är kund hos oss. Vi behandlar dem även under en period om högst tolv (12) månader efter ditt senaste köp alternativt din uppsägning av Tjänsterna. Vi kan, i de fall lag eller annan föreskrift så medger eller kräver, komma att spara personuppgifter längre än vad som nu sagts.

Särskilt om lösenord

Ditt lösenord är personligt och du har ett ansvar för att ingen obehörig får tillgång till detta. Använder du publika eller annars delade enheter när du nyttjar Tjänsterna bör du logga ut efter varje besök. Om du säljer eller lämnar tillbaka en dator eller en enhet på vilken du använt Tjänsterna, ska du först logga ut och sedan avaktivera enheten i fråga. Om du inte förvarar ditt lösenord eller din enhet säkert, eller om du inte loggar ut eller avaktiverar din enhet, kan efterföljande användare komma att få tillgång till ditt konto och dina personuppgifter.

Koppling av ditt HomeTV-konto till ditt konto på sociala medier

Du har möjlighet att koppla ditt konto på sociala medier, t.ex. Facebook, till HomeTV. Väljer du att göra det kommer vi att samla information om ditt konto i sociala medier för användning för de ändamål som beskrivs ovan. Vi är inte ansvariga för innehåll som kommer från tjänster som inte är HomeTV eller för information som du delar med eller skickar till dessa tjänster. Om du använder tredjepartstjänster bör du informera dig om villkoren för dessa tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt till att kostnadsfritt begära ett registerutdrag över den information som vi behandlar om dig. Om du anser att någon av de personuppgifter som vi har om dig är felaktig eller bristfällig kan du begära att uppgiften raderas, rättas eller kompletteras. Du har också rätt att motsätta dig behandling, inklusive profilering, för marknadsföringsändamål. Du har under vissa förutsättningar även rätt till s k dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätten omfattar uppgifter som du själv lämnat till HomeTV och som behandlats baserat på ett samtycke från dig eller på grund av vårt avtal. Om du har lämnat ditt samtycke till behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg att upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke att raderas under förutsättning att uppgifterna inte behövs för annat ändamål som vi har rätt att behandla dina personuppgifter för. Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss på support@hometv.se.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för den personuppgiftsbehandling som sker i Sverige är Datainspektionen, se www.datainspektionen.se. Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter eller hantering av dina rättigheter enligt ovan har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Ändringar i denna policy

Framtida ändringar i denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. När det är lämpligt kommer du, i enlighet med Användarvillkoren, även att underrättas via e-post. Ändringarna får verkan omedelbart efter att de har publicerats. Undantag gäller för kunder med löpande månadsabonnemang, för dem träder ändringarna i kraft 30 dagar efter att de har tillkännagivits om inte annat anges.

Uppdaterad 24 Maj 2018